Menu
Menu

Aktualności

Informacja dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Tczewie mając na względzie potrzebę dostosowania Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie (dalej „Taryfa”) do wchodzących w życie przepisów prawa, a także postanowienia §87 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych (dotyczące przesłanek zmiany taryf), wprowadza od dnia 15 grudnia 2019 roku zmiany do Taryfy.

Najważniejsze zmiany obejmują:
1.podwyższenie opłaty dla kart przedpłaconych za wypłatę gotówki w kraju w bankomatach innych, niż Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych na podstawie §87 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, w którym wskazano, że:
„Bank ma prawo do zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat (taryfy), w trakcie trwania umowy, w terminie do 3 miesięcy od zmiany którejkolwiek z wymienionych przesłanek:
1) podwyższenia w ciągu trzech kolejnych miesięcy o co najmniej 0,1% wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS;
2) podwyższenia wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku o co najmniej 1% liczonego rok do roku, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny;
3) podwyższenia wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy podwyższona opłata lub prowizja, wzrost wysokości tych kosztów może spowodować wzrost wysokości opłat i prowizji proporcjonalnie do wzrostu ww. kosztów.”;
2.obniżenie opłat za wypłaty gotówki w bankomatach w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii (kraje EOG). Opłaty te zostaną zrównane do opłat za wypłatę gotówki w obcych bankomatach w kraju. Wskazane zmiany wynikają z wejścia w życie
z dniem 15 grudnia 2019 r. Rozporządzenia nr 2019/518 Parlamentu Europejskiego dotyczącego opłat za płatności transgraniczne w euro;
3.zmiany porządkowe.

Taryfa dostępna będzie również w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem www.bstczew.pl

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian bądź wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, o ile informacja o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem wejścia w życie zmian, tj. przed dniem 15 grudnia 2019 roku. Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowe warunki obowiązywać będą Państwa od dnia 15 grudnia 2019 roku. Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat. Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.

W związku z modyfikacją w zakresie opłat za usługi, zawartych w Taryfie, które jednocześnie wskazane są w wykazie usług reprezentatywnych, w załączeniu przesyłamy uaktualnione „Dokumenty dotyczące opłat” do poszczególnych produktów.

Korzystając z okazji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację Państwa danych osobowych, co pozwoli usprawnić komunikację w sprawach związanych z obsługą produktów posiadanych w naszym Banku. Jednocześnie przypominany o możliwości wyrażania zgody przez Państwa na informowanie przez Bank o zmianach np. regulaminów, taryf, wysokości oprocentowania w formie elektronicznej na adres e-mail.

W celu skorzystania z tego rozwiązania zapraszamy do wizyty w placówce Banku prowadzącej Państwa rachunek.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do placówek naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w Tczewie zamieszczone są na stronie internetowej www.bstczew.pl.

Załączniki:
1. Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie.pdf
2. Dokument dotyczący opłat – SGB Junior.pdf
3. Dokument dotyczący opłat – SGB Młodzieżowe U.pdf
4. Dokument dotyczący opłat – SGB Standard.pdf
5. Dokument dotyczący opłat – SGB Młodzieżowe P.pdf
6. Dokument dotyczący opłat – SGB Pokolenia.pdf
7. Dokument dotyczący opłat – „Konto za złotówkę”.pdf
8. Dokument dotyczący opłat – „Konto dla klientów ZUS”.pdf
9. Dokument dotyczący opłat – Podstawowy rachunek płatniczy.pdf
10. Dokument dotyczący opłat – Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej EUR.pdf
11. Dokument dotyczący opłat – Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej GBP.pdf
12. Dokument dotyczący opłat – Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej USD.pdf
13. Dokument dotyczący opłat – Rachunek karty przedpłaconej.pdf
14. Dokument dotyczący opłat – Rachunek karty kredytowej.pdf
15. Dokument dotyczący opłat – Rachunek oszczędnościowy w PLN.pdf
16. Dokument dotyczący opłat – Rachunek książeczki oszczędnościowej osób prywatnych w PLN.pdf

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00