Menu
Menu

Aktualności

Informacja dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Tczewie, działając na podstawie § 109 ust. 1 pkt 5 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, dokonuje zmiany tego Regulaminu, a wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2019 roku.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują:

 • przeniesienie zapisów dotyczących bankowości elektronicznej oraz instrumentów płatniczych do oddzielnych załączników do Regulaminu;
 • uzupełnienie zapisów dotyczących korzystania z usługi BLIK;
 • wprowadzenie zapisów dotyczących świadczenia i udostępniania usługi Kantor SGB w ramach usług bankowości elektronicznej;
 • wprowadzenie zapisów dotyczących uruchomienia możliwości płacenia kartą w Portfelu SGB;
 • modyfikację zapisów w zakresie realizacji polecenia zapłaty;
 • modyfikację zapisów w zakresie funkcjonalności rachunku VAT;
 • modyfikację postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania;
 • wycofanie z oferty Banku:
 1. usługi Teleserwis,
 2. możliwości realizacji aktywnych operacji w ramach usługi SMS,
 3. karty chipowej jako metody autoryzacji w bankowości elektronicznej.

Jednocześnie miło nam poinformować o wprowadzeniu do oferty Banku nowych usług, które dostępne będą od dnia 14 września 2019 roku:

 • BLIK – usługa płatności mobilnych użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wpłacanie gotówki przy użyciu kodów generowanych w aplikacji mobilnej Portfel SGB;
 • Kantor SGB – usługa wymiany walut za pośrednictwem bankowości elektronicznej dla Klientów posiadających rachunki bieżące lub pomocnicze i rachunki bieżące w walutach wymienialnych.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania powyższych usług oraz „Instrukcja użytkowania Kantoru SGB” zostaną udostępnione na stronie internetowej Banku.

Treść nowego Regulaminu przekazujemy w załączeniu do niniejszej korespondencji.

Treść nowego, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku Regulaminu dostępna jest od 1 sierpnia 2019 roku również w placówkach Banku.

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin obowiązywać będzie od dnia 1 września 2019 roku.

Przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

W przypadku złożenia sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami umowy w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.

W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego, z zastrzeżeniem art. 22, są:

1) osoby fizyczne;

2) osoby prawne;

3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

4) szkolne kasy oszczędnościowe;

5) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Art. 22. 1. Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

1) Skarbu Państwa;

2) Narodowego Banku Polskiego;

3) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe;

4) kas i Kasy Krajowej;

5) Funduszu;

6) instytucji finansowych;

7) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013,
i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;

8) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów;

9) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

10) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn.zm.);

11) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321);

12) jednostek samorządu terytorialnego;

13) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Mając na względzie stały rozwój oferowanych usług w terminie do 13 września 2019 roku wdrożony zostanie nowy system Bankowości Internetowej – SGB24 BIZNES. Nowy system poza nową – bardziej przejrzystą i przyjazną szatą graficzną zyska szereg nowych funkcjonalności. O szczegółach będą Państwo informowani poprzez komunikaty zamieszczane na stronie logowania obecnie eksploatowanego przez Państwa systemu tj. https://ceb.sgb.pl.

W związku ze zmianą usług w zakresie kanału SMS informujemy, że w terminie do 13 września nastąpi zmiana numeru, z którego otrzymują Państwo wiadomości SMS (np. o zmianie salda) – dotychczasowy numer  661 00 12 12 zostanie zastąpiony nazwą „SGB”.

Jednocześnie przypominamy Państwu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w Bankowości elektronicznej – zanim wprowadzi Pan/Pani swój Identyfikator Użytkownika i Kod Dostępu, proszę sprawdzić, czy:

 • adres strony logowania rozpoczyna się od https:// (oznaczającego bezpieczne połączenie internetowe),
 • w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka,
 • po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla SGB24 przez firmę DigiCert.

Szczegóły dotyczące zasad bezpieczeństwa bankowości elektronicznej i kart płatniczych dostępne są na stronie ww.sgb.pl.

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Tczewie. Adresy oraz dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej www.bstczew.pl.

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi Doradcy Call Center są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 22:00 pod numerem 800 888 888 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

W załączeniu :

1.„Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” – obowiązujący od 1 września 2019 r.

Regulamin klient instytucjonalny.pdf

2.„Arkusz informacyjny dla deponentów”

Arkusz informacyjny.pdf 

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00