Menu
Menu

Aktualności

Informacja dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Tczewie mając na względzie potrzebę dostosowania Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie (dalej „Taryfa”) do wchodzących w życie przepisów prawa, a także postanowienia §66 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych (dotyczące przesłanek zmiany taryf), wprowadza od dnia 15 grudnia 2019 roku zmiany do Taryfy.

Najważniejsze zmiany obejmują:
1.podwyższenie opłaty dla kart przedpłaconych za wypłatę gotówki w kraju w bankomatach innych, niż Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych na podstawie §66 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, w którym wskazano, że:
„Bank ma prawo do zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat zawartych w taryfie, w trakcie trwania umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany zakresu lub formy realizacji określonych czynności w ramach wykonywania obowiązków określonych w umowie;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym usług świadczonych na podstawie umowy;
3) zmiany, o co najmniej 0,1% wskaźnika zmiany cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS;
4) zmiany, o co najmniej 0,1% wysokości opłat pobieranych od Banku przez instytucje, z usług których Bank korzysta przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem usług objętych umową;
5) kosztów nowych usług rozszerzających zakres korzystania z rachunku.”;
2.wyodrębnienie opłat z tytułu wypłaty gotówki z bankomatów za granicą poprzez podział na wypłaty na terenie EOG i poza terenem EOG;
3.obniżenie opłat za wypłaty gotówki w bankomatach w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii (kraje EOG). Opłaty te zostaną zrównane do opłat za wypłatę gotówki w obcych bankomatach w kraju. Wskazane zmiany wynikają z wejścia w życie
z dniem 15 grudnia 2019 r. Rozporządzenia nr 2019/518 Parlamentu Europejskiego dotyczącego opłat za płatności transgraniczne w euro;
4.Zmiany porządkowe.

Taryfa dostępna będzie również w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bstczew.pl

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian bądź wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, o ile informacja o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem wejścia w życie zmian, tj. przed dniem 15 grudnia 2019 roku. Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowe warunki obowiązywać będą Państwa od dnia 15 grudnia 2019 roku. Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat.
Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.
Korzystając z okazji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację Państwa danych osobowych, co pozwoli usprawnić komunikację w sprawach związanych z obsługą produktów posiadanych w naszym Banku. Jednocześnie przypominany o możliwości wyrażania zgody przez Państwa na informowanie przez Bank o zmianach np. regulaminów, taryf, wysokości oprocentowania w formie elektronicznej na adres e-mail. W celu skorzystania z tego rozwiązania zapraszamy do wizyty w placówce Banku prowadzącej Państwa rachunek.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do placówek naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w Tczewie zamieszczone są na stronie internetowej www.bstczew.pl.

Załączniki:

1. Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie.pdf

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00