Uwaga: Uważaj na oszustów telefonicznych podszywających się za pracowników banku! Czytaj więcej

Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

Wakacje kredytowe

Czy wiesz, że od 15 maja 2024 r., na mocy zmienionej ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”), ponownie możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „wakacji kredytowych”?

Prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przysługuje Ci, jeśli:

 • posiadasz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej, w kwocie nie wyższej niż 1.200.000 PLN (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska);
 • zawarłeś umowę przed 1 lipca 2022 r;
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że:
  • zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD tj. stosunku Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% (w załączniku znajdziesz materiały, które pomogą Ci w wyliczeniu tego wskaźnika) albo
  • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka):
   • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
   • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
   • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zawieszenie spłaty kredytu oznacza, że od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% lub gdy masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, spełniających warunki, które opisaliśmy wyżej; wraz z wnioskiem musisz złożyć wymagane oświadczenia w tym zakresie – są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenia wymagane przez bank składa ten z Was, który spełnia te warunki,
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kredytu na kilka okresów, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2024 r.;
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,
  • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

Wniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie (skan lub zdjęcie wniosku na e-mail wniosek@bstczew.sgb.pl lub adres do doręczeń elektronicznych Banku AE:PL-85282-74658-BWWAI-28,
 • pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale).

Materiały do pobrania:

 1. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z wymaganymi oświadczeniami (pdf)
 2. Materiały, które pomogą Ci między innymi w wyliczaniu wskaźnika RdD (pdf)

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00