Menu
Menu

Aktywność lokalna

Bank Spółdzielczy w Tczewie od początku swojej działalności nie tylko prowadzi biznes, ale dzieli się swoim zyskiem ze społecznościami lokalnymi, w których obszarze funkcjonuje.

Wspiera inicjatywy kulturalne i sportowe, działalność organizacji pozarządowych, promocje i rozwija wolontariat, wspomaga rozwój wspólnot lokalnych oraz edukację i wychowanie.

Ponadto jest partnerem Fundacji Pokolenia oraz założycielem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. Fundacja Pokolenia jest największą i najprężniej działającą organizacją pozarządową w powiecie tczewskim, której głównym zadaniem jest wspieranie organizacji pozarządowych oraz społecznych inicjatyw lokalnych. Bank jako partner Fundacji Pokolenia i założyciel Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” uczestniczy w lokalnych Programach Grantowych, przez co doskonale orientuje się w potrzebach społeczności lokalnej.

W charakterze członka wspierającego Bank przystąpił w 2011 roku do Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet – Lignowy Szlacheckie. Stowarzyszenie skupia aktywne kobiety z powiatu tczewskiego, reprezentuje interesy kobiet na wsi, działa na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców powiatu oraz promuje tradycje i dziedzictwo kulturowe Kociewia. Bank Spółdzielczy w Tczewie często uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, wspiera inicjatywy wpływające na rozwój wspólnot lokalnych.

Od 2009 r. Bank jest również fundatorem „Fundacji Spółdzielczej Grupy Bankowej”, utworzonej przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (obecna nazwa SGB Bank S.A.) w Poznaniu i zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Bank angażując się w działalność społeczno-kulturalną w roku 2013 dofinansował 156 projektów na kwotę 316.650 złotych, natomiast w 2014 roku 154 projekty społeczności lokalnej na łączną kwotę 218.350,00 złotych.

Powyższe środki przeznaczone zostały między innymi na:

 • zadania realizowane przez Fundację Pokolenia, gdzie wspierane zostały projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego,
 • zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Koła Gospodyń Wiejskich- działające na terenie gminy Tczew, Subkowy i Żukowo),
 • zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych, umożliwiającego ratownictwo i ochronę ludności,
 • realizację zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • przedsięwzięcia kulturalne z terenu powiatu tczewskiego i kartuskiego organizowane przez organizacje samorządowe i pozarządowe działające na tych terenach,
 • zadania w zakresie integracji i aktywizacji środowiska wiejskiego,
 • zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • zadania w zakresie nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
 • na promocję i organizację wolontariatu,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe, i stowarzyszenia,
 • inne działania określone w art. 4 ‘’Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie’’.

Działalność ta jest dostrzegana, czego wyrazem są liczne podziękowania dyplomy i statuetki.

Bank przekazuje także środki w ramach sponsoringu, wspierając finansowo różnego rodzaju imprezy sportowe oraz lokalne inicjatywy kulturalne organizowane na terenie Gminy Tczew, Subkowy, Kartuzy i Żukowo.

Sponsorowanie oraz dofinansowywanie przez Bank różnych przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe wpływa pozytywnie na wizerunek Banku, oraz na wzrost zaufania klientów.

Bank Spółdzielczy w Tczewie poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności zyskuje wśród swoich klientów miano Banku przyjaznego i otwartego na potrzeby innych.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00