Uwaga: Uważaj na oszustów telefonicznych podszywających się za pracowników banku! Czytaj więcej

Menu
Menu

Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB) tworzą Banki Spółdzielcze i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Największe atuty to rozbudowana sieć ponad 1800 placówek pokrywających znaczną część kraju oraz elektroniczne kanały dostępu. Ponadto SGB umożliwia swoim Klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez 3.000 bezprowizyjnych bankomatów. Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń determinuje mocną pozycję banków spółdzielczych na rynku usług finansowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Asseco Poland

Asseco Poland S.A. jest liderem wśród polskich producentów oprogramowania dla sektora bankowego i zarazem największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od ponad 20 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Tczewie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Powołując Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ustawodawca określił zasady gwarantowania depozytów przez tę instytucję oraz wkomponował ją w system instytucji czuwających nad bezpieczeństwem sektora finansowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

BIG InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG Info Monitor) stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Gromadzi i dostarcza wiarygodne informacje gospodarcze oraz udostępnia unikalne dane z sektora bankowego o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. Wspiera procesy windykacyjne. Potwierdza wiarygodność finansową klientów i kontrahentów.

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wspiera Bank Spółdzielczy w Tczewie w podejmowaniu decyzji kredytowych, pośrednicząc w przekazywaniu informacji o rzetelności kredytowej klientów. Informacje o zobowiązaniach klienta pomagają ocenić jego sytuację i określić, czy będzie w stanie terminowo regulować raty. BIK powstał po to, by konsumenci mogli pokazać, że są godni zaufania, a banki i SKOK-i mogły sprawdzić komu mogą zaufać.

First Data POLCARD

First Data POLCARD jest jednym z największych i zarazem najbardziej doświadczonym centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, obecnym na polskim rynku od 1991roku.

Będąc częścią międzynarodowej korporacji First Data, światowego lidera w branży, dba o najwyższe standardy w dziedzinie obsługi płatności, dostarczając Klientom coś więcej niż tylko transakcje. Dzięki współpracy z First Data Polcard możemy zapewnić bezpieczną i prawidłową obsługę Twoich płatności w dowolnym miejscu, dowolnym czasie i na dowolnym urzadzeniu.

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) powstała w 1992 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich, 16 największych banków oraz Narodowego Banku Polskiego. Celem KIR jest zapewnienie najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych oraz wspieranie tworzenia nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – założenia polityki pieniężnej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (PRFPK) jest wyspecjalizowaną instytucją nastawioną na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń na zaciągane kredyty, leasingi i pożyczki. Fundusz utworzono w dniu 7 grudnia 2001r. z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i Gminy Miasta Gdynia. Udziałowcami są również Bank Gospodarstwa Krajowego oraz gminy z terenu woj. pomorskiego. Współpracując z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie, PRFPK wspomaga przedsiębiorców w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich (ZBP) to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Bank Spółdzielczy w Tczewie jest członkiem Związku Banków Polskich, członkostwo to ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. ZBP reprezentuje polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności, z ramienia której jest koordynatorem prac nad uruchomieniem Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) w Polsce.

Western Union

Western Union od ponad 160 lat oferuje możliwość prostego i szybkiego przesłania pieniędzy w blisko 515 000 placówkach agencyjnych w ponad 200 krajach i terytoriach. W Banku Spółdzielczym w Tczewie można zrealizować przekazy Western Union w walutach: PLN, USD, EUR i GBP.

Union Investment

Union Investment TFI S.A. jest naszym sprawdzonym, nastawionym na efektywną współpracę w długim czasie i w każdych warunkach partnerem w inwestowaniu, któremu można bezpiecznie powierzyć swoje środki.

DDS Poland

BSTV jest pierwszą telewizją Bankowości Spółdzielczej w Polsce. Dostarcza Bankom stabilne rozwiązania cyfrowej komunikacji z klientem i tworzy nowoczesne strony WWW dostępne na urządzenia mobilne.
BSTV kompleksowo wdrożył w Banku Spółdzielczym w Tczewie wiele innowacyjnych rozwiązań marketingowych. W placówkach znajdują się ściany ekranów, które umilają klientom czas oczekiwania na obsługę oraz infomaty dotykowe, dzięki którym mogą samodzielnie zapoznać się z ofertą Banku. DDS POLAND, właściciel marki BSTV, stworzył również nowoczesną stronę internetową Banku Spółdzielczego w Tczewie, zgodną z wymogami Zrzeszenia SGB. Wyposażył ją w unikalne rozwiązania, które m.in. integrują treści strony WWW Banku z infomatem oraz dopasowują jej wygląd do wielkości ekranu każdego urządzenia - komputera, smartfona i tabletu. Dzięki rozwiązaniom DDS POLAND, Bank Spółdzielczy w Tczewie stał się wzorowym przykładem Banku przyszłości.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.
Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

Generali

Spółdzielcza Grupa Bankowa w zakresie ubezpieczeń współpracuje z firmami z Grupy Generali – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00