Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Tczewie, działając na podstawie § 131 ust. 1 pkt 6 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, od dnia 14 września 2019 roku wprowadza nową treść powyższego Regulaminu.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują:

 • przeniesienie zapisów dotyczących bankowości elektronicznej oraz instrumentów płatniczych
  do oddzielnych załączników do Regulaminu;
 • uzupełnienie zapisów dotyczących korzystania z usługi BLIK;
 • wprowadzenie zapisów dotyczących zasad świadczenia i udostępniania usługi Kantor SGB
  w ramach usług bankowości elektronicznej;
 • wprowadzenie zapisów dotyczących uruchomienia możliwości płacenia kartą w Portfelu SGB;
 • modyfikację zapisów w zakresie realizacji polecenia zapłaty;
 • modyfikację postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania;
 • rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa – możliwość zamówienia instrumentu płatniczego (karty, usługi BLIK) oraz złożenia wniosku o elektroniczne kanały dostępu przez osobę, której posiadacz udzielił pełnomocnictwa stałego oraz odbioru przeznaczonego dla niej instrumentu płatniczego
  i środków identyfikacji elektronicznej;
 • wycofanie z oferty Banku:
 1. usługi Teleserwis,
 2. możliwości realizacji aktywnych operacji w ramach usługi SMS.

Jednocześnie miło nam poinformować o wprowadzeniu do oferty Banku nowych usług, które dostępne będą od dnia 14 września 2019 roku:

 • BLIK – usługa płatności mobilnych, umożliwiająca użytkownikom smartfonówdokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacanie gotówki przy użyciu kodów generowanych w aplikacji mobilnej Portfel SGB;
 • Kantor SGB – usługa wymiany walut za pośrednictwem bankowości elektronicznej dla Klientów posiadających ROR i rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania powyższych usług oraz „Instrukcja użytkowania Kantoru SGB” zostaną udostępnione na stronie internetowej Banku.

Treść nowego Regulaminu przekazujemy w załączeniu do niniejszej korespondencji. Treść nowego, obowiązującego od dnia 14 września 2019 roku Regulaminu dostępna jest
od dnia 1 sierpnia 2019 roku również w placówkach Banku.

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin obowiązywał będzie Państwa od dnia 14 września 2019 roku.

Przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.

W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego, są:

1) osoby fizyczne;

2) osoby prawne;

3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

4) szkolne kasy oszczędnościowe;

5) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,

6) rady rodziców.

Jednocześnie przypominamy Państwu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w Bankowości elektronicznej – zanim wprowadzisz na stronie swój Identyfikator użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy:

 • adres strony logowania rozpoczyna się od https:// (oznaczającego bezpieczne połączenie internetowe),
 • w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka,
 • po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla SGB24 przez firmę DigiCert.

Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.sgb24.pl.

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Tczewie. Adresy oraz dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej www.bstczew.pl.

            W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi Doradcy Call Center
są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 22:00, pod numerem 800 888 888 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

W załączeniu :

1.„Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych” – obowiązujący od 14 września 2019 r.

Regulamin klient indywidualny.pdf

2.„Arkusz informacyjny dla deponentów”

Arkusz informacyjny.pdf 

 

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00