Menu
Menu

Klienci indywidualni

Mieszkanie dla Młodych

Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 1. Właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.
 2. Osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
 3. Właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli w ocenie banku nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

Na jaki cel?

 1. Nabywane mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy i jest zasiedlane po raz pierwszy.
 2. Powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza:
  – 75 m2 dla lokalu mieszkalnego, a dla domu jednorodzinnego 100 m2
  – 85 m2 dla lokalu mieszkalnego, a dla domu jednorodzinnego 110 m2, w przypadku, gdy w  dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci (małoletnie, bez względu na wiek – na które zgodnie z odrębnymi przepisami pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny lub uczące się – do ukończenia przez nie 25 roku życia)
 3. Cena zakupu mieszkania nie przekracza wartości ustalonej jako iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania, średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującego dla lokalizacji kredytowanej nieruchomości i wskaźnika 1,1.
 4. Nabywana nieruchomości położona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Kwota dofinansowania wkładu własnego ustalana jest w następujący sposób:

 1. 15% – dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują dzieci
 2. 10% – dla małżeństw i osób samotnych – bezdzietnych

wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie więcej jednak niż 50 m2) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej właściwego dla lokalizacji.

Wysokość dofinansowania wkładu własnego ustalana jest na podstawie wartości wskaźników obowiązujących dla lokalizacji kredytowanej nieruchomości, w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w banku kredytującym.

Jaka kwota kredytu?

 1. Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 20.000,00 zł.
 2. Maksymalna kwota ustalana jest w oparciu o cenę transakcyjną (zakupu lokalu mieszkalnego) i
  wartość zabezpieczenia.

Na jaki okres?

Kredyt udzielany jest na okres od 15 do 30 lat.

Jaka waluta?

Kredyt jest udzielony w walucie polskiej.

Jaka wysokość oprocentowania?

Oprocentowanie zgodne z obowiązującą Tabelą oprocentowania.

Jakie opłaty i prowizje?

 1. Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat.
 2. W przypadku otrzymania dodatkowego finansowego wsparcia, które przekazywane jest na spłatę kredytu, bank nie pobiera opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00