Menu
Menu

Klienci rynku mieszkaniowego

Kredyt klientów rynku mieszkaniowego

 • Wspólnota mieszkaniowa może się ubiegać w Banku o kredyt z przeznaczeniem na:
  – remont,
  – inne cele szczególne dotyczące kredytowania termomodernizacji
 • Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych udzielane są wyłącznie w złotych polskich na okres nie dłuższy niż 20 lat.
 • Kwota kredytów dla wspólnot mieszkaniowych uzależniona jest od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego, według historii z ostatnich sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu, a miesięczne wpływy na rachunek funduszu remontowego w całym okresie kredytowania muszą znajdować się na poziomie zapewniającym prawidłową obsługę kredytu.
 • Spłata kredytów udzielonych wspólnotom mieszkaniowym ustalana jest wyłącznie w ratach miesięcznych.
 • Podstawowe formy zabezpieczenia spłaty kredytu:
  – pełnomocnictwo udzielane Bankowi do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego (cesja wierzytelności z rachunku funduszu remontowego prowadzonego w innym banku),
  – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wspólnej (kredytobiorca zobowiązany jest do odnawiania polisy ubezpieczeniowej wraz z cesją w całym okresie obowiązywania umowy o kredyt, aż do całkowitej spłaty kredytu)
  – poręczenie cywilnoprawne współwłaścicieli nieruchomości wspólnej
  – inne akceptowane przez Bank formy zabezpieczenia.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00